اوقات شرعی
 • چهارشنبه،02 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • انباردار
    عنوان :انباردار
    شرایط احراز :"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کاردانی یا کارشناسی و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت دولتی با تمام گرایشها، مدیریت صنعتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی، مدیریت بیمه، مدیریت بازرگانی، مدیریت سیستم و بهره وری، مدیریت آموزشی، مدیریت مالی، امور مالی و مالیاتی، امور دولتی، مدیریت امور دفتری، امور بیمه، مدیریت صنعتی کاربردی، حسابداری، حسابرسی، حسابداری و امور مالی، یا گواهینامه کامل متوسطه و یا همتراز
    2- مهارت: داشتن مهارتهای هفتگانه ICDL
    3- دوره های آموزشی: دوره های آموزشی کارپردازی، جمعداری اموال، قوانین و مقررات مالی و محاسباتی"
    فایل :
    دسته بندی :مسئول خدمات مالی