اوقات شرعی
 • پنج شنبه،03 بهمن 1398
 • ورود
 
     
   • مدیر حقوقی
    عنوان :مدیر حقوقی
    شرایط احراز :"1- تحصیلات و معلومات: گواهینامه کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا و یا همتراز در یکی از رشته های تحصیلی حقوق، حقوق قضایی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق کیفری و جرم شناسی، علوم جزا و جرم شناسی، علوم قضایی، فقه و حقوق اسلامی، فقه و حقوق خصوصی، معارف اسلامی و حقوق، حقوق خصوصی، حقوق عمومی، الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)، حقوق بین الملل، علوم اسلامی (حقوق اسلامی، کیفر و جرم شناسی، فقه و مباحث حقوق اسلامی)، حقوق اسلامی، حقوق کنسولی، فقه و حقوق جزا، فقه مقارن و حقوق عمومی اسلامی، فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی، فقه مقارن و حقوق خصوصی اسلامی، فقه و حقوق جزای اسلامی، حقوق بین الملل عمومی، فقه قضایی، قرآن و علوم (حقوق)، مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی (مدیریت جزا و کنترلهای قضایی)، مدیریت دادگستری
    2- مهارت: توانایی تجزیه و تحلیل، تفسیر و قضاوت، تشخیص، گزارش نویسی، انتقال مفاهیم و مطالب
    3- دوره های آموزشی: آیین نگارش حقوقی، آشنایی با آیین نامه ها و دستورالعملهای تنظیم قراردادهای حقوقی، آشنایی با مسؤولیتهای مدنی و کیفری کارکنان دولت"
    فایل :
    دسته بندی :کارشناس حقوقی