اوقات شرعی
 
     

    • ثبت فرم های شهرداری مشهد سازمان ها و شرکت ها تابعه

      

      بارگذاری فرم های فرآیندی شهر داری مشهد

     در بارگذاری فرم ها موارد ذیل مدنظر قرارگیرد.

      

      

     1- فیلدهای اجباری حتما تکمیل گردد.

      

     2- در صورت مشخص بودن فیلدهای اختیاری حتما این موارد تکمیل گردد. شایان ذکر است تکمیل فیلد ها اختیاری، بررسی فرم های حوزه مربوطه در دقت و سرعت انجام فرآیند تاثیر بسزای ایفا می کند.